Novel affibody molecules as potential agents in molecular imaging for MAGE-A3-positive tumor diagnosis

  • Impact factors: 8.3
  • Publication: ENVIRONMENTAL RESEARCH
  • Author:Yiqi Cai, Jiahuan Ren, Jinji Jin, Huanyi Shao, Pengfei Wang, Kai Cheng, Peipei Jiang, Pengfei Jiang, Shanli Zhu, Guanbao Zhu, Lifang Zhang
  • DOI citation-doi:10.1016/j.envres.2023.116895
  • Date:2023-08-14

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation