Oral squamous cell carcinoma-derived EVs promote tumor progression by regulating inflammatory cytokines and the IL-17A-induced signaling pathway

  • Impact factors: 5.714
  • Publication: INTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY
  • Author:Ruowei Li, Yifan Zhou, Miaomiao Zhang, Ruiqi Xie, Ning Duan, Hong Liu, Yao Qin, Jingjing Ma, Zhiyuan Li, Pei Ye, Wenmei Wang, Xiang Wang
  • DOI citation-doi:10.1016/j.intimp.2023.110094
  • Date:2023-04-06

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation