Overexpression of CASP1 triggers acute promyelocytic leukemia cell pyroptosis and differentiation

  • Impact factors: 5.195
  • Publication: EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY
  • Author:Xibao Yu, Xin Liu, Xuan Liu, Shuang Jin, Mengjun Zhong, Dingrui Nie, Xiangbo Zeng, Xianfeng Wang, Jiaxiong Tan, Yangqiu Li, Chengwu Zeng
  • DOI citation-doi:10.1016/j.ejphar.2023.175614
  • Date:2023-02-22

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation