Pectolinarigenin inhibits bladder urothelial carcinoma cell proliferation by regulating DNA damage/autophagy pathways

  • Impact factors: 7
  • Publication: Cell Death Discovery
  • Author:Deng Zhao,Shen Dexin,Yu Mengxue,Zhou Fenfang,Shan Danni,Fang Yayun,Jin Wan,Qian Kaiyu,Li Shenjuan,Wang Gang,Zhang Yi,Ju Lingao,Xiao Yu,Wang Xinghuan
  • DOI citation-doi:10.1038/s41420-023-01508-9
  • Date:2023-07-01

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation