Periplaneta americana extract incorporated silk fibroin nanofiber mat: A potential antioxidant dressing for wound healing

  • Impact factors: 4.4
  • Publication: PROCESS BIOCHEMISTRY
  • Author:Shasha Gao, Xingliang Xiong, Haojiang Xie, Xiaoying zha, Ping Li, Fankai Kong, Yanli Fan, Shuo Meng, Jie Yuan, Qifeng Jiang
  • DOI citation-doi:10.1016/j.procbio.2023.10.001
  • Date:2023-10-03

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation