Photoaffinity labeling coupled with proteomics identify PDI-ADAM17 module is targeted by (−)-vinigrol to induce TNFR1 shedding and ameliorate rheumatoid arthritis in mice

  • Impact factors: 8.6
  • Publication: Cell Chemical Biology
  • Author:Yinhua Zhu, Lu Wang, Jing Li, Yuan Zhao, Xuerong Yu, Ping Liu, Xiaobing Deng, Jingjing Liu, Fan Yang, Yini Zhang, Jiaojiao Yu, Luhua Lai, Chu Wang, Zhanguo Li, Lei Wang, Tuoping Luo
  • DOI citation-doi:10.1016/j.chembiol.2023.10.003
  • Date:2023-10-31

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation