PKM2/PDK1 dual-targeted shikonin derivatives restore the sensitivity of EGFR-mutated NSCLC cells to gefitinib by remodeling glucose metabolism

  • Impact factors: 7.088
  • Publication: EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY
  • Author:Hongyan Lin, Hongwei Han, Minkai Yang, Zhongling Wen, Qingqing Chen, Yudi Ma, Xuan Wang, Changyi Wang, Tongming Yin, Xiaoming Wang, Guihua Lu, Hongyuan Chen, Jinliang Qi, Yonghua Yang
  • DOI citation-doi:10.1016/j.ejmech.2023.115166
  • Date:2023-01-29

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation