Polo-like kinase 1 promotes sepsis-induced myocardial dysfunction

  • Impact factors: 5.6
  • Publication: INTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY
  • Author:Zhenqiang Gao, Cuiting Zheng, Yaqi Xing, Xiyu Zhang, Yunfei Bai, Chen Chen, Yuanyuan Zheng, Wen Wang, Hongbing Zhang, Yan Meng
  • DOI citation-doi:10.1016/j.intimp.2023.111074
  • Date:2023-10-23

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation