Polystyrene nanoplastics-induced lung apoptosis and ferroptosis via ROS-dependent endoplasmic reticulum stress

  • Impact factors: 9.8
  • Publication: SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT
  • Author:Qiumei Wu, Chao Liu, Dan Liu, Yougang Wang, Haomin Qi, Xudong Liu, Yuchao Zhang, Haiyu Chen, Yan Zeng, Jinquan Li
  • DOI citation-doi:10.1016/j.scitotenv.2023.169260
  • Date:2023-12-10

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation