PR-957 retards rheumatoid arthritis progression and inflammation by inhibiting LMP7-mediated CD4+ T cell imbalance

  • Impact factors: 5.6
  • Publication: INTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY
  • Author:Qingyang Liu, Jin Shen, Jian Wang, Jinjun Xia, Jian Yin, Guowei Cheng, Ximing Qian, Yun Jiang, Xin Ge, Qiubo Wang
  • DOI citation-doi:10.1016/j.intimp.2023.110860
  • Date:2023-09-14

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation