Protective effect of hot-water and ethanol-aqueous extracts from Anneslea fragrans against acetaminophen-induced acute liver injury in mice

  • Impact factors: 4.3
  • Publication: FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY
  • Author:Yiwen Hu,Mengcheng Li,Yongpeng Wang,Qingwang Xue,Xiaodong Luo,Afsar Khan,Tianrui Zhao,Yaping Liu,Zhengxuan Wang,Yudan Wang,Guiguang Cheng
  • DOI citation-doi:10.1016/j.fct.2023.113973
  • Date:2023-07-27

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation