Protective effects of methylprednisolone–cyclophosphamide treatment on bleomycin-induced pulmonary fibrosis

  • Impact factors: 3.926
  • Publication: CYTOKINE
  • Author:Qingjie Xu, Wen Zhu, Ming Tang, Manka Zhang, Yin Liu, Zhouping Li, Zhiguo Rao, Xiaoxu He, Runlin Ma, Xiaoyan Xue
  • DOI citation-doi:10.1016/j.cyto.2023.156188
  • Date:2023-04-21

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation