Qingre Xingyu recipe exerts inhibiting effects on ulcerative colitis development by inhibiting TNFα/NLRP3/Caspase-1/IL-1β pathway and macrophage M1 polarization

  • Impact factors: 7.109
  • Publication: Cell Death Discovery
  • Author:Ning Liqin, Ye Ningyuan, Ye Bai, Miao Zhiwei, Cao Tingting, Lu Weimin, Xu Danhua, Tan Chang, Xu Yi, Yan Jing
  • DOI citation-doi:10.1038/s41420-023-01361-w
  • Date:2023-03-08

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation