Quantitative susceptibility mapping in rats with minimal hepatic encephalopathy: Does iron overload aggravate cognitive impairment by promoting neuroinflammation?

  • Impact factors: 5.7
  • Publication: NEUROIMAGE
  • Author:Xuhong Yang, Minglei Wang, Wenxiao Liu, Mingli Hou, Jianguo Zhao, Xueying Huang, Minxing Wang, Jiarui Zheng, Xiaodong Wang
  • DOI citation-doi:10.1016/j.neuroimage.2023.120418
  • Date:2023-10-21

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation