Quercetin protects against iron overload-induced osteoporosis through activating the Nrf2/HO-1 pathway

  • Impact factors: 6.78
  • Publication: LIFE SCIENCES
  • Author:Jiacong Xiao, Gangyu Zhang, Bohao Chen, Qi He, Jiale Mai, Weijian Chen, Zhaofeng Pan, Junzheng Yang, Jianliang Li, Yanhuai Ma, Ting Wang, Haibin Wang
  • DOI citation-doi:10.1016/j.lfs.2022.121326
  • Date:2023-01-11

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation