Regulation of ferroptosis and ACSL4-15LO1 pathway contributed to the anti-asthma effect of acupuncture

  • Impact factors: 5.714
  • Publication: INTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY
  • Author:Weifeng Tang, Jingjing Qin, Yaolong Zhou, Wenqian Wang, Fangzhou Teng, Jiaqi Liu, La Yi, Jie Cui, Xueyi Zhu, Shiyuan Wang, Jingcheng Dong, Ying Wei
  • DOI citation-doi:10.1016/j.intimp.2022.109670
  • Date:2023-01-04

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation