Resolvin and lipoxin metabolism network regulated by Hyssopus Cuspidatus Boriss extract in asthmatic mice

  • Impact factors: 2.9
  • Publication: PROSTAGLANDINS & OTHER LIPID MEDIATORS
  • Author:Ping He, Juan Hao, Ling-Fei Kong, Ayidana Wotan, Pan Yan, Yi-Cong Geng, Yi Wang, Zheng-Ying Li, Shi-Xian Hu, Bin Ren, Xiao-Juan Rong, Cai Tie
  • DOI citation-doi:10.1016/j.prostaglandins.2023.106803
  • Date:2023-11-30

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation