Role of the Peli1–RIPK1 Signaling Axis in Methamphetamine-Induced Neuroinflammation

  • Impact factors: 5.78
  • Publication: ACS Chemical Neuroscience
  • Author:Weixiao Xu, Tingyu Yang, Xinyu Lou, Jingrong Chen, Xi Wang, Miaoyang Hu, Di An, Rong Gao, Jun Wang, Xufeng Chen
  • DOI citation-doi:10.1021/acschemneuro.2c00623
  • Date:2023-02-10

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation