Rosmarinic acid nanomedicine for rheumatoid arthritis therapy: Targeted RONS scavenging and macrophage repolarization

  • Impact factors: 10.8
  • Publication: JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE
  • Author:Beilei Lu, Cuixian Li, Luxia Jing, Fan Zhuang, Huijing Xiang, Yu Chen, Beijian Huang
  • DOI citation-doi:10.1016/j.jconrel.2023.09.012
  • Date:2023-09-17

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation