Rutin alleviates colon lesions and regulates gut microbiota in diabetic mice

  • Impact factors: 4.996
  • Publication: Scientific Reports
  • Author:Cai Cifeng, Cheng Wenwen, Shi Tiantian, Liao Yueling, Zhou Meiliang, Liao Zhiyong
  • DOI citation-doi:10.1038/s41598-023-31647-z
  • Date:2023-03-25

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation