Salidroside affects the Th17/Treg cell balance in aplastic anemia via the STAT3/HIF-1α/RORγt pathway

  • Impact factors: 3.8
  • Publication: REDOX REPORT
  • Author:Zenghui Liu,Lixuan Chen,Defang Xiong,Yu Zhan,Jiduo Liu,Ling Ouyang,Wancheng Chen,Ziyuan Lu,Tianqi Gao,Xiaozhen Li,Yanqun Zhou,Xuekui Gu,Yang Xiao
  • DOI citation-doi:10.1080/13510002.2023.2225868
  • Date:2023-07-13

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation