Salidroside pretreatment alleviates PM2.5 caused lung injury via inhibition of apoptosis and pyroptosis through regulating NLRP3 Inflammasome

  • Impact factors: 5.572
  • Publication: FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY
  • Author:Shihua Shi, Demei Huang, Yongcan Wu, Caixia Pei, Yilan Wang, Zherui Shen, Sijing Zhao, Nan Jia, Xiaomin Wang, Bonan Chen, Jie Pan, Fei Wang, Zhenxing Wang
  • DOI citation-doi:10.1016/j.fct.2023.113858
  • Date:2023-05-24

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation