Self-recruited neutrophils trigger over-activated innate immune response and phenotypic change of cardiomyocytes in fulminant viral myocarditis

  • Impact factors: 33.5
  • Publication: Cell Discovery
  • Author:Li Huihui, Zhang Mingzhi, Zhao Quanyi, Zhao Wanqing, Zhuang Yan, Wang Jin, Hang Weijian, Wen Zheng, Wang Li, Chen Chen, Wang Dao Wen
  • DOI citation-doi:10.1038/s41421-023-00593-5
  • Date:2023-10-10

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation