Sentrin-specific protease 1 maintains mitochondrial homeostasis through targeting the deSUMOylation of sirtuin-3 to alleviate oxidative damage induced by hepatic ischemia/reperfusion

  • Impact factors: 7.4
  • Publication: FREE RADICAL BIOLOGY AND MEDICINE
  • Author:Kang Xia, Jiayu Guo, Bo Yu, Tianyu Wang, Qiangmin Qiu, Qi Chen, Tao Qiu, Jiangqiao Zhou, Shusen Zheng
  • DOI citation-doi:10.1016/j.freeradbiomed.2023.11.040
  • Date:2023-12-03

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation