Shaoyao Gancao Decoction protects against dextran sulfate sodium-induced ulcerative colitis by down-regulating ferroptosis

  • Impact factors: 4.81
  • Publication: JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGY
  • Author:Hu Shian, Luo Yue, Yang Xuebing, Zhou Zhe, Zhou Feng, Zhong Lulu, Tang Yang, Pei Gang, Tan Yang
  • DOI citation-doi:10.1093/jpp/rgad047
  • Date:2023-05-24

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation