Single-cell dissection of cellular and molecular features underlying mesenchymal stem cell therapy in ischemic acute kidney injury

  • Impact factors: 12.4
  • Publication: MOLECULAR THERAPY
  • Author:Wenjuan Wang, Min Zhang, Xuejing Ren, Yanqi Song, Yue Xu, Kaiting Zhuang, Tuo Xiao, Xinru Guo, Siyang Wang, Quan Hong, Zhe Feng, Xiangmei Chen, Guangyan Cai
  • DOI citation-doi:10.1016/j.ymthe.2023.07.024
  • Date:2023-08-01

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation