Single-cell transcriptomes reveal a molecular link between diabetic kidney and retinal lesions

  • Impact factors: 5.9
  • Publication: Communications Biology
  • Author:Xu Ying, Xiang Zhidan, E Weigao, Lang Yue, Huang Sijia, Qin Weisong, Yang Jingping, Chen Zhaohong, Liu Zhihong
  • DOI citation-doi:10.1038/s42003-023-05300-4
  • Date:2023-09-05

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation