Smart and Generalizable Cytarabine Derivative-Triggered Nanoparticles for Synergistic Therapy of Relapsed/Refractory Acute Myeloid Leukemia

  • Impact factors: 10.383
  • Publication: ACS Applied Materials & Interfaces
  • Author:Lejiao Jia, Huatian Yang, Dandan Zheng, Jingjing Ye, Qian Zhou, Genjv Li, Ying Zhou, Xinyu Yang, Jinting Liu, Feng Ye, Yuliang Song, Daoxin Ma, Chunyan Ji
  • DOI citation-doi:10.1021/acsami.3c03632
  • Date:2023-05-30

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation