SNORA14A inhibits hepatoblastoma cell proliferation by regulating SDHB-mediated succinate metabolism

  • Impact factors: 7.109
  • Publication: Cell Death Discovery
  • Author:Zhu Jiabei, Mao Siwei, Zhen Ni, Zhu Guoqing, Bian Zhixuan, Xie Yi, Tang Xiaochen, Ding Miao, Wu Han, Ma Ji, Zhu Yizhun, Sun Fenyong, Pan Qiuhui
  • DOI citation-doi:10.1038/s41420-023-01325-0
  • Date:2023-01-30

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation