Spermatogenesis associated serine rich 2 like plays a prognostic factor and therapeutic target in acute myeloid leukemia by regulating the JAK2/STAT3/STAT5 axis

  • Impact factors: 8.44
  • Publication: Journal of Translational Medicine
  • Author:Li, Fenglin, Ye, Wenle, Yao, Yiyi, Wei, Wenwen, Lin, Xiangjie, Zhuang, Haihui, Li, Chenying, Li, Xia, Ling, Qing, Hu, Chao, Huang, Xin, Qian, Yu, Mao, Shihui, Huang, Jiansong, Lu, Ying, Jin, Jie
  • DOI citation-doi:10.1186/s12967-023-03968-0
  • Date:2023-02-11

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation