Surface bisphosphonation of polyetheretherketone to manipulate immune response for advanced osseointegration

  • Impact factors: 8.4
  • Publication: MATERIALS & DESIGN
  • Author:Weifang Zhang,Lvhua Liu,Huang Zhou,Chanjuan He,Xueli Yang,Jingjing Fu,Huaiyu Wang,Ying Liu,Yanyan Zheng
  • DOI citation-doi:10.1016/j.matdes.2023.112151
  • Date:2023-07-08

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation