Surface-tethered ROS-responsive micelle backpacks for boosting mesenchymal stem cell vitality and modulating inflammation in ischemic stroke treatment

  • Impact factors: 10.8
  • Publication: JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE
  • Author:Yang You, Yipu Liu, Chuchu Ma, Jianpei Xu, Laozhi Xie, Shiqiang Tong, Yinzhe Sun, Fenfen Ma, Yukun Huang, Junbin Liu, Wenze Xiao, Chengxiang Dai, Suke Li, Jigang Lei, Qiyong Mei, Xiaoling Gao, Jun Chen
  • DOI citation-doi:10.1016/j.jconrel.2023.08.039
  • Date:2023-08-31

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation