Surgery-induced gut microbial dysbiosis promotes cognitive impairment via regulation of intestinal function and the metabolite palmitic amide

  • Impact factors: 15.5
  • Publication: Microbiome
  • Author:Pan Cailong, Zhang Huiwen, Zhang Lingyuan, Chen Lu, Xu Lu, Xu Ning, Liu Xue, Meng Qinghai, Wang Xiaoliang, Zhang Zhi-Yuan
  • DOI citation-doi:10.1186/s40168-023-01689-6
  • Date:2023-11-08

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation