Synthesis of iron-boride/carbon-nitride composites and their applications in chemodynamic therapy

  • Impact factors: 9.9
  • Publication: JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE
  • Author:Xiaoran Xu, Haixu Zhao, JiaJia Wang, Artem Kuklin, Hans Ågren, Xuefan Deng, Tianhe Huang, Glib Baryshnikov, Yongchang Wei, Haibo Zhang
  • DOI citation-doi:10.1016/j.jcis.2023.12.078
  • Date:2023-12-14

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation