Tailored Apoptotic Vesicle Delivery Platform for Inflammatory Regulation and Tissue Repair to Ameliorate Ischemic Stroke

  • Impact factors: 18.027
  • Publication: ACS Nano
  • Author:Yang You, Jianpei Xu, Yipu Liu, Haichun Li, Laozhi Xie, Chuchu Ma, Yinzhe Sun, Shiqiang Tong, Kaifan Liang, Songlei Zhou, Fenfen Ma, Qingxiang Song, Wenze Xiao, Kaikai Fu, Chengxiang Dai, Suke Li, Jigang Lei, Qiyong Mei, Xiaoling Gao, Jun Chen
  • DOI citation-doi:10.1021/acsnano.3c01497
  • Date:2023-04-26

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation