Targeting METTL3 reprograms the tumor microenvironment to improve cancer immunotherapy

  • Impact factors: 8.6
  • Publication: Cell Chemical Biology
  • Author:Haisheng Yu, Jing Liu, Xia Bu, Zhiqiang Ma, Yingmeng Yao, Jinfeng Li, Tiantian Zhang, Wenjing Song, Xiangling Xiao, Yishuang Sun, Wenjun Xiong, Jie Shi, Panpan Dai, Bolin Xiang, Hongtao Duan, Xiaolong Yan, Fei Wu, Wen Cai Zhang, Dandan Lin, Hankun Hu, Haojian Zhang, Frank J. Slack, Housheng Hansen He, Gordon J. Freeman, Wenyi Wei, Jinfang Zhang
  • DOI citation-doi:10.1016/j.chembiol.2023.09.001
  • Date:2023-09-25

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation