Targeting Receptor-Interacting Protein Kinase 1 by Novel Benzothiazole Derivatives: Treatment of Acute Lung Injury through the Necroptosis Pathway

  • Impact factors: 8.039
  • Publication: JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY
  • Author:Xinqi Zhang, Qianyu Han, Ruilin Hou, Lijuan Xu, Wannian Zhang, Chengguo Xing, Lei Xue, Chunlin Zhuang
  • DOI citation-doi:10.1021/acs.jmedchem.3c00197
  • Date:2023-03-12

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation