Tetrahydrobiopterin inhibitor-based antioxidant metabolic strategy for enhanced cancer ferroptosis-immunotherapy

  • Impact factors: 9.9
  • Publication: JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE
  • Author:Zengyi Liu, Ruixin Kang, Ning Yang, Xiuhua Pan, Jie Yang, Hongjie Yu, Wanli Deng, Zengguang Jia, Jun Zhang, Qi Shen
  • DOI citation-doi:10.1016/j.jcis.2023.12.042
  • Date:2023-12-11

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation