THADA inhibition in mice protects against type 2 diabetes mellitus by improving pancreatic β-cell function and preserving β-cell mass

  • Impact factors: 17.694
  • Publication: Nature Communications
  • Author:Zhang Yuqing, Han Shan, Liu Congcong, Zheng Yuanwen, Li Hao, Gao Fei, Bian Yuehong, Liu Xin, Liu Hongbin, Hu Shourui, Li Yuxuan, Chen Zi-Jiang, Zhao Shigang, Zhao Han
  • DOI citation-doi:10.1038/s41467-023-36680-0
  • Date:2023-02-23

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation