The activation of CaN/NFAT signaling pathway in macrophages aggravated Lactobacillus casei cell wall extract-induced Kawasaki disease vasculitis

  • Impact factors: 3.8
  • Publication: CYTOKINE
  • Author:Yameng Sun,Yijing Tao,Zhimin Geng,Fenglei Zheng,Ying Wang,Yujia Wang,Songling Fu,Wei Wang,Chunhong Xie,Yiying Zhang,Fangqi Gong
  • DOI citation-doi:10.1016/j.cyto.2023.156304
  • Date:2023-07-22

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation