The enrichment of Arg1+ILC2s and ILCregs facilitates the progression of endometriosis: A preliminary study

  • Impact factors: 5.6
  • Publication: INTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY
  • Author:Zhimin Lu, Hao Wang, Zhangyun Gong, Peipei Guo, Caihua Li, Kaihuan Bi, Xuqing Li, Ya Chen, Anan Pan, Yuping Xu, Ping Zhou, Zhaolian Wei, Huanhuan Jiang, Yunxia Cao
  • DOI citation-doi:10.1016/j.intimp.2023.110421
  • Date:2023-06-09

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation