The Role of Macrophage Phenotype in the Vascularization of Prevascularized Human Bone Marrow Mesenchymal Stem Cell Sheets

  • Impact factors: 4.39
  • Publication: STEM CELLS AND DEVELOPMENT
  • Author:Mr. Rui Chen, Dr. Siqi Long, Lina Ren, Dr. Sen Xu, Xiaoning Liu, Jiamin Shi, Jiaxin Liu, Dongyang Ma, Dr. Ping Zhou, Liling Ren
  • DOI citation-doi:10.1089/scd.2022.0268
  • Date:2023-04-29

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation