Therapeutic effects of Siegesbeckia orientalis L. and its active compound luteolin in rheumatoid arthritis: network pharmacology, molecular docking and experimental validation

  • Impact factors: 5.4
  • Publication: JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY
  • Author:Bixia Xiao, Junmao Li, Zhiping Qiao, Songhong Yang, Hiu-Yee Kwan, Ting Jiang, Mi Zhang, Quan Xia, Zhongqiu Liu, Tao Su
  • DOI citation-doi:10.1016/j.jep.2023.116852
  • Date:2023-06-28

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation