TIMELESS upregulates PD-L1 expression and exerts an immunosuppressive role in breast cancer

  • Impact factors: 7.4
  • Publication: Journal of Translational Medicine
  • Author:Dong Xinrui, Dai Huijuan, Lin Yanping, Sheng Xiaonan, Li Ye, Wang Yaohui, Zhang Xueli, Jiang Shuheng, Yin Wenjin, Lu Jinsong
  • DOI citation-doi:10.1186/s12967-023-04257-6
  • Date:2023-06-20

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation