Tomentosin suppressed M1 polarization via increasing MERTK activation mediated by regulation of GAS6

  • Impact factors: 5.195
  • Publication: JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY
  • Author:Yu-xi Di, Yu-jie Bao, Zhi-qi Zhu, Shan-liang Sun, Feng-xiang Tian, Fu-rong Wang, Ge Yu, Ming-fei Zhang, Jing Han, Ling-ling Zhou
  • DOI citation-doi:10.1016/j.jep.2023.116429
  • Date:2023-04-01

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation