Transcriptomics and Molecular Docking Reveal the Potential Mechanism of Lycorine Against Pancreatic Cancer

  • Impact factors: 7.9
  • Publication: PHYTOMEDICINE
  • Author:Xin Zhou, Zhenli Guo, Shizhong Liu, Zhijian Chen, Yan Wang, Rui Yang, Xinzhi Li, Ketao Ma
  • DOI citation-doi:10.1016/j.phymed.2023.155128
  • Date:2023-10-04

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation