Treg-targeted efficient-inducible platform for collagen-induced arthritis treatment

  • Impact factors: 10.761
  • Publication: Materials Today Bio
  • Author:Lin Wang, Yi Wang, Chang Liu, Jiachen He, Xu He, Xiongjinfu Zhang, Can Zhu, Jie Sun, Qin Wang, Hao Chen, Qin Shi
  • DOI citation-doi:10.1016/j.mtbio.2023.100557
  • Date:2023-01-20

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation