Trichinella spiralis cathepsin L induces macrophage M1 polarization via the NF-κB pathway and enhances the ADCC killing of newborn larvae

  • Impact factors: 3.2
  • Publication: Parasites & Vectors
  • Author:Liu Ruo Dan, Meng Xiang Yu, Le Li Chen, Xu Qiu Yi, Lin Xin Zhi, Dong Bo Rang, Ye Chu Yan, Miao Tian Tian, Si Xin Yi, Long Shao Rong, Cui Jing, Wang Zhong Quan
  • DOI citation-doi:10.1186/s13071-023-06051-1
  • Date:2023-11-22

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation