Triphenyl phosphate exposure impairs colorectal health by altering host immunity and colorectal microbiota

  • Impact factors: 8.8
  • Publication: CHEMOSPHERE
  • Author:Changchun Ye, Zilu Chen, Wenhao Lin, Zepeng Dong, Jie Han, Jingyi Zhang, Xueqian Ma, Junhui Yu, Xuejun Sun, Ying Li, Jianbao Zheng
  • DOI citation-doi:10.1016/j.chemosphere.2023.140905
  • Date:2023-12-06

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation