Tripterygium wilfordii protects against an animal model of autoimmune hepatitis

  • Impact factors: 5.195
  • Publication: JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY
  • Author:Ting Zhang, Qianru Rao, Manyun Dai, Zhanxuan E. Wu, Qi Zhao, Fei Li
  • DOI citation-doi:10.1016/j.jep.2023.116365
  • Date:2023-03-10

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation